Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Lwówku Śląskim
Strona główna
MOS Samorząd szkolny MOS / MOW 2012/2013 Zajęcia w Młodzieżowym Centrum Kariery Wrocław Sprawdzian szóstoklasisty 2013 Konkurs wiedzy o wielkim Poście i Wielkanocy Egzamin gimnazjalny

Młodzieżowy Ośrodek

MOS

 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii jest placówką dla uczniów i wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zagrożonych niedostosowaniem społecznym, z zaburzeniami zachowania oraz niedostosowanych społecznie.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii wchodzi w skład Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych

w Lwówku Śląskim.

W skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii wchodzą:

                                                           1. Szkoła Podstawowa (klasa VII, VIII oraz III Gimnazjum)

                                                   2.Branżowa Szkoła I St. (kucharz, murarz -tynkarz)

                  3. Grupy wychowawcze

 

 

Ośrodek jest publiczną placówką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży, które z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym i wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy oraz specjalistycznej pomocy psychoedukacyjnej.

          Ośrodek zapewnia wychowankom:

·         realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki w szkołach wchodzących w skład Ośrodka;

·         udział w indywidualnych lub grupowych zajęciach specjalistycznych w zakresie terapii pedagogicznej, zajęciach psychoedukacyjnych, socjoterapeutycznych, profilaktyki i terapii uzależnień, profilaktyki społecznej i resocjalizacji, w wymiarze co najmniej
4 godzin tygodniowo;

·         udział w zajęciach sportowych, turystycznych rekreacyjnych oraz kulturalno-oświatowych, w wymiarze co najmniej 4 godzin tygodniowo;

·         pomoc w nauce;

·         całodobową opiekę;

·         przygotowanie wychowanków do samodzielnego udziału w życiu.

                                                Do zadań Ośrodka należy

eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania oraz przygotowanie wychowanków do życia zgodnego z powszechnie obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.

 

 

 

Zadania Ośrodka realizowane są głównie poprzez:

1)     organizowanie zajęć dydaktycznych, profilaktyczno-wychowawczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych;

2)     wspomaganie w zakresie nabywania umiejętności życiowych ułatwiających funkcjonowanie społeczne, organizację specjalistycznych działań socjoterapeutycznych umożliwiających zmianę postaw i osiągnięcie trwałych pozytywnych zmian
w zachowaniu wychowanków;

3)     wspieranie rodziców (prawnych opiekunów) w pełnieniu funkcji wychowawczej
 i edukacyjnej, w tym w rozpoznawaniu wspomaganiu i rozwijaniu potencjalnych możliwości wychowanków;

4)     udzielanie pomocy rodzicom (prawnym opiekunom), wychowawcom i nauczycielom w zakresie doskonalenia umiejętności niezbędnych we wspieraniu rozwoju wychowanków, w szczególności w zakresie unikania zachowań ryzykownych;

5)     pomoc w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej, z uwzględnieniem możliwości i zainteresowań wychowanków oraz współpraca w tym zakresie z sądem, który wydał orzeczenie o umieszczeniu wychowanka w Ośrodku, a także z ośrodkami pomocy społecznej i innymi instytucjami właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania wychowanków;

6)     podejmowanie działań interwencyjnych w przypadku zachowań wychowanków szczególnie zagrażających ich zdrowiu lub życiu;

7)      współpracę ze środowiskiem lokalnym.