Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Lwówku Śląskim
Strona główna

 

 

            Szanowni Państwo

                  Rodzice i Opiekunowie !

            Drodzy uczniowie !

 

        Z ogromną radością powitamy naszych uczniów w progach szkoły w dniu 1 września 2020 r. Bardzo nam brakowało bezpośredniego kontaktu z naszymi wychowankami oraz Państwem!

W tym dniu odbędą się spotkania z wychowawcami klas. Autobus i busy dowożące uczniów na zajęcia będą kursowały według rozkładu
z poprzedniego roku szkolnego. W autobusie i busach obowiązują maseczki zasłaniające usta i nos.

 

      Sytuacja epidemiczna w naszym kraju, sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać zasady higieny i procedury ograniczające ryzyko zarażenia się koronawirusem.

 

    W trosce o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ jako Dyrektor szkoły odpowiedzialny za bezpieczeństwo naszych uczniów, wdrożyłem wiele procedur postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych.

    Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynkach szkolnych i na obiektach należących do placówki. 

 

        Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą, aby stosować się do poniższych zasad:

 

 1. Podanie wychowawcy możliwie najszybszej formy kontaktu.
 2. Rodzice do oddziału przedszkolnego/szkoły przyprowadzają dziecko zdrowe.
 3. Do szkoły może uczęszczać tylko uczeń zdrowy.
 4. Dzieci chore, zakatarzone lub z temperaturą nie będą przyjmowane.
 5. Do placówki nie będzie przyjęte dziecko, którego domownik odbywa kwarantannę. Rodzic/prawny opiekun dziecka, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich.
 6. Wprowadza się zakaz przynoszenia z domu zabawek i innych przedmiotów.
 7. Do odwołania wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców i osób trzecich, poza korytarzem wejściowym, stanowiącym przestrzeń wspólną.
 8. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
 1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 2. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 3. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 4. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych                         z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 1. W uzasadnionym podejrzeniu, że dziecko jest chore (np. temperatura wysoka) i może zarażać inne dzieci, nie będzie ono przyjęte, a rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z lekarzem. Rodzic jest zobowiązany poinformować dyrektora lub nauczyciela
  o stanie zdrowia dziecka. W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu dziecka w szkole, zostanie ono umieszczone w izolatorium do czasu odbioru go przez rodzica. Szkoła zapewnia opiekę w czasie przebywania ucznia w izolatorium.
 2. W szkole nie obowiązuje noszenie maseczek i rękawiczek, ale jeśli rodzic uważa to za konieczne nie ma przeciwskazań.
 3. Rodzic odprowadzający oraz dzieci i młodzież przychodzą w maseczce ochronnej zasłaniającej nos oraz usta. Rodzic zobowiązany jest przed wejściem do budynku dezynfekować ręce poprzez skorzystanie z płynu dezynfekcyjnego znajdującego się
  w dozowniku bezdotykowym przy wejściu głównym do placówki.
 4. Uczeń nie przynosi do szkoły żadnych zabawek i innych przedmiotów wykonanych
  z materiałów pluszowych lub tkanin.
 5. Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.
 6. Dziecku wchodzącemu do budynku szkoły rodzic zdejmuje maseczkę
  i utylizuje w bezpieczny sposób zgodnie z Instrukcją prawidłowego nakładania i zdejmowania maseczki.
 7. Rodzice nie przebywają na terenie placówki dłużej niż istnieje potrzeba.
 8. Uczniowie samodzielnie rozbierają się w szatni. Dzieciom młodszym pomaga pracownik. Zgodnie z zaleceniami GIS przebywanie osób trzecich w pomieszczeniach placówki zostanie ograniczone do niezbędnego minimum.
 9. Rodzic/prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem.

Odbieranie dziecka ze szkoły. Powrót ucznia do domu ze szkoły.

 

 1. Rodzic odbierający dziecko ze szkoły powinien być wyposażony w maseczkę zasłaniającą nos i usta oraz rękawiczki. Przed wejściem do wyznaczonego obszaru, powinien użyć płynu dezynfekującego.
 2. Rodzic zgłasza odbiór dziecka pracownikowi szkoły i oczekuje na przyprowadzenie go przez pracownika placówki na zewnątrz szkoły, lub do wyznaczonego miejsca, zachowując dystans społeczny i ograniczając do minimum kontakty z innymi rodzicami oczekującymi na odbiór dziecka.
 3. Nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły przygotowuje dziecko do wyjścia
  i odprowadza je do rodzica/prawnego opiekuna. Dziecko bezpośrednio przed opuszczeniem szkoły myje ręce.
 4. Dzieci przebywające na placu zabaw lub na boisku szkolnym, przyprowadza do oczekujących rodziców nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły.
 5. Niezbędne informacje dotyczące dziecka może przekazać rodzicowi upoważniony pracownik placówki.
 6. Rodzic niezwłocznie po przejęciu opieki nad dzieckiem, nakłada mu zgodnie z instrukcją maseczkę, zasłaniającą nos i usta.

 

 1. Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać bezpośrednio od nauczyciela,  przez kontakt mailowy lub telefoniczny z nauczycielem.
 2. Uczeń klasy IV – VIII, BS Ist, po zakończonych lekcjach udaje się do do wyjścia głównego w celu opuszczenia szkoły. Niezwłocznie przed wyjściem  z budynku nakłada maseczkę na nos i usta.

 

 

    Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.

 

 

Z poważaniem

Marek Sokołowski

Dyrektor

Zespołu Placówek

Edukacyjno – Wychowawczych

w Lwówku Śląskim

 

 

Serdecznie witamy na stronie

Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych

w  Lwówku Śląskim.

 
 

Zespół jest publiczną placówką oświatowo-wychowawczą, prowadzoną przez Powiat Lwówecki, w  której dzieci i młodzież    z różnego typu dysfunkcjami mają możliwość nauki oraz rehabilitacji. W skład zespołu wchodzą Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy,  Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii oraz Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy.


W Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym mogą przebywać uczniowie z niepełnosprawnością  umysłową w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, głębokim, jak również ze sprzężoną niepełnosprawnością.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii jest placówką dla młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy to placówka o charakterze resocjalizacyjno - wychowawczym dla chłpców niedostosowanych społecznie wobec których Wydziały Rodzinne i Nieletnich Sądów Rejonowych zastosowały (w trybie Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich) środek wychowawczy w postaci umieszczenia              w MOW.

 Podczas pobytu w placówce wychowankowie zapewnioną mają naukę w Szkole Podstawowej,  oraz Branżowej szkole I Stopnia, całodobową opiekę grup wychowawczych oraz bogatą ofertę zajęć rewalidacyjnych, rehabilitacji ruchowej, socjoterapeutycznych  oraz  kół zainteresowań.

Zespół położony jest na obrzeżach Lwówka Śląskiego,                  w województwie dolnośląskim około 35 km od Jeleniej Góry. Położenie zespołu jest jego dużym atutem, przestrzeń, park, wiele boisk i terenów zielonych, bliskość lasu sprawiają, że miejsce to jest bardzo przyjazne dla przebywających u nas wychowanków.

Obecnie ośrodek mieści się w siedmiu budynkach szkolno-internatowych.

W placówce zatrudnieni są nauczyciele, wychowawcy oraz psycholog, pedagog,  logopeda oraz specjalista rehabilitacji ruchowej.

Ośrodek dysponuje kuchnią, stołówką, pralnią, mikrobusami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych .

 

 

 

 
 
 
 
 • Oddział przedszkolny

  Oddział przedszkolny - Obrazek 1

  W projekcie zaplanowano następujące zadania: utworzenie nowego oddziału przedszkolnego dla czwórki dzieci. Do realizacji tego zadania zostali zatrudnieni wykwalifikowani nauczyciele prowadzący zajęcia oraz osoba wspomagająca pracę nauczycieli.

  Zorganizowane zostały zajęcia z rehabilitacji ruchowej, fizjoterapii, logopedii, wczesnej edukacji Montessori, integracji sensorycznej oraz zajęcia prowadzone przez psychologa i pedagoga specjalnego. Dostosowano pomieszczeń SOSW w Lwówku Śląskim na potrzeby nowego oddziału przedszkolnego i gabinetów terapeutycznych.

liczba odwiedzin: 503065

Galeria zdjęć

Środa 16.06.2021