Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Lwówku Śląskim
Strona główna

 

 

PROJEKT „DOBRY POCZĄTEK”

 

    Od września 2021 r. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii i Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy biorą udział w projekcie „Dobry Początek” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  Głównym celem projektu jest zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym wychowanków oraz objęcie ich rodzin kompleksowym wsparciem psychologicznym. Formy realizacji projektu wchodzą w skład usług aktywnej integracji o charakterze społecznym (w tym instrumenty skierowane na wsparcie dla osób przebywających w ośrodkach i instrumenty skierowane na wsparcie dla osób z otoczenia), usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym oraz podnoszenia kompetencji/kwalifikacji kluczowych pracowników młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapeutycznych. Wybrane formy wsparcia mają na celu aktywne włączenie do projektu członków rodzin, którzy będą mieli możliwość udziału w procesie readaptacji społecznej, okazję do korekty niepożądanych zachowań
w relacjach wewnątrz rodziny oraz skorzystania z pomocy w usuwaniu nieprawidłowości
w systemie rodzinnym, ich przyczyn dzięki nabywaniu świadomości pełnionych ról i ich wpływu na dzieci. 

Uczniowie naszej placówki wezmą udział w wybranych z poniżej przedstawionych form wsparcia:

Zadanie 1 – Poradnictwo psychospołeczne dla uczestników projektu – Warsztaty z zakresu integracji i budowania partnerstwa w grupie

Zadanie 2 – Poradnictwo psychospołeczne dla uczestników projektu – Warsztaty z zakresu stresu i metod radzenia sobie z nim
Zadanie 3 – Poradnictwo psychospołeczne dla uczestników projektu – Warsztaty z zakresu agresji i metod radzenia sobie z nią

Zadanie 4 – Trening kompetencji i umiejętności społecznych uczestników projektu z zakresu postaw asertywnych

Zadanie 5 – Trening kompetencji i umiejętności społecznych z zakresu zasad współżycia społecznego

Zadanie 6 – Trening kompetencji i umiejętności społecznych w zakresie alternatywnego spędzania czasu wolnego – Prowadzenie własnego gospodarstwa domowego

Zadanie 7 – Trening kompetencji i umiejętności społecznych w zakresie zarządzania budżetem domowym i oszczędzania – Przedsiębiorczość i zarządzanie własnym budżetem

Zadanie 8 – Trening kompetencji i umiejętności społecznych z zakresu umiejętności koncentracji uwagi

Zadanie 9 – Zajęcia socjoterapeutyczne o charakterze grupowym z zakresu poprawiania funkcjonowania uczestników w obszarze relacji interpersonalnych w rodzinie i otoczeniu

Zadanie 10 – Zajęcia dla uczestników  projektu o charakterze terapeutycznym – dogoterapia

Zadanie 11 – Zajęcia dla uczestników projektu o charakterze terapeutycznym – hipoterapia

Zadanie 12 – Zajęcia o charakterze terapeutycznym – terapia przez film i fotografię

Zadanie 13 – Zajęcia dla uczestników projektu o charakterze terapeutycznym – floroterapia

Zadanie 14 – Zajęcia o charakterze terapeutycznym – terapia przez dramę – zajęcia teatralne

Zadanie 15 – Zajęcia dla uczestników projektu o charakterze terapeutycznym – terapia przez muzykę – zajęcia muzyczno-kulinarne

Zadanie 16 – Zajęcia dla uczestników projektu o charakterze terapeutycznym – terapia przez taniec – zajęcia taneczne

Zadanie 17 – Zajęcia dla uczestników projektu o charakterze terapeutycznym – terapia przez sport – zajęcia sportowe

Zadanie 18 – Treningi w zakresie przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym – warsztaty dotyczące środków psychoaktywnych

Zadanie 19 – Treningi w zakresie przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym – warsztaty dotyczące cyberprzemocy

Zadanie 20 – Treningi w zakresie przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym – warsztaty dotyczące zachowań autoagresywnych

Zadanie 21 – Treningi w zakresie przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym – warsztaty dotyczące intymności człowieka

Zadanie 22 – Warsztaty z zakresu umiejętności znajdowania zatrudnienia – warsztaty dotyczące znajdowania zatrudnienia i autoprezentacji

Zadanie 23 – Trening kompetencji wychowawczych – warsztaty dla opiekunów prawnych i członków rodzin uczestników

Zadanie 24 – Wsparcie dla uczestników, ich opiekunów i członków rodziny w formie poradnictwa psychologicznego, pomocy w nawiązywaniu współpracy z podmiotami pomocowymi oraz poradnictwa prawnego i rodzinnego

Zadanie 25 – Wsparcie w zakresie przygotowania uczestników do wyboru swojej drogi zawodowej oraz zbadanie ich predyspozycji zawodowych- etap 1 indywidualny- etap 2 grupowy- etap 3 indywidualny

Zadanie 26 – Zajęcia dla uczestników projektu z zakresu zawodoznawstwa w zakładach pracy – u pracodawców

Zadanie 27 – Kursy i szkolenia dla biernych zawodowo i pozostających w obowiązku szkolnym lub obowiązku nauki uczestników projektu, wyposażające ich w kompetencje i umiejętności zawodowe, które wykorzystają do uzyskania zatrudnienia

Zadanie 28 – Szkolenia dla pracowników młodzieżowych ośrodków wychowawczych i socjoterapii

 

                                     

 

 

 
 
  • Oddział  przedszkolny

    Oddział  przedszkolny - Obrazek 1

    W projekcie zaplanowano następujące zadania: utworzenie nowego oddziału przedszkolnego dla czwórki dzieci. Do realizacji tego zadania zostali zatrudnieni wykwalifikowani nauczyciele prowadzący zajęcia oraz osoba wspomagająca pracę nauczycieli.

    Zorganizowane zostały zajęcia z rehabilitacji ruchowej, fizjoterapii, logopedii, wczesnej edukacji Montessori, integracji sensorycznej oraz zajęcia prowadzone przez psychologa i pedagoga specjalnego. Dostosowano pomieszczeń SOSW w Lwówku Śląskim na potrzeby nowego oddziału przedszkolnego i gabinetów terapeutycznych.

liczba odwiedzin: 561517

Galeria zdjęć

Środa 01.02.2023