Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Lwówku Śląskim
Strona główna
Młodziezowy Ośrodek Wychowawczy Regulamin

Młodzieżowy Ośordek Wychowawczy

Regulamin

REGULAMIN MOW W LWÓWKU ŚLĄSKIM

I. Postanowienia ogólne

 1. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy działa zgodnie z postanowieniami Statutu ZPEW, który określa jego charakter przeznaczenie i zadania. Regulamin niniejszy zgodny jest z zasadami zawartymi w Deklaracji Praw Dziecka ONZ.
 2. Każdy wychowanek ośrodka w każdej sytuacji może liczyć na pełne zrozumienie swoich potrzeb i problemów. W każdej też chwili może zwrócić się ze swoimi sprawami do dyrektora, psychologa, pedagoga, wychowawców i nauczycieli.
 3. Stosunki między wychowankami a wychowawcami opierają się na zasadach partnerstwa i pełnego poszanowania godności osobistej wychowanka i wychowawcy.
 4. Za zgodą dyrektora na podstawie wniosku wychowawcy wychowankowie mogą być urlopowani w dniach wolnych od nauki szkolnej oraz w sytuacjach losowych do domu rodzinnego, opiekunów prawnych lub krewnych.
 5. Wniosek o urlop powinien zawierać: zgodę rodziców na samodzielne wyjazdy wychowanka oraz zobowiązanie pokrycia kosztów przejazdu lub zobowiązanie  odebrania i odwiezienia nieletniego do ośrodka w wyznaczonym terminie.
 6. Dyrektor może odmówić zgody na udzielenie urlopu w następujących wypadkach:
 1. jeżeli pobyt wychowanka w ośrodku jest krótszy niż 1 miesiąc;
 2. jeżeli wpłynie wniosek wychowawcy prowadzącego o wstrzymaniu przepustki ze względu na naganne zachowanie-na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc;
 3. w przypadku spóźnienia z przepustki (do 3 dni) obowiązuje zakaz przepustek przez okres 1 miesiąca, dni spóźnienia odejmowane są od kolejnej przepustki;
 4. jeżeli wychowanek będąc na ucieczce lub niepowrocie został przywieziony przez pracownika ośrodka lub policję, lub powrócił samodzielnie po okresie dłuższym niż 3 dni-to obowiązuje go bezwzględny zakaz wyjazdów na przepustkę przez co najmniej 2 miesiące;
 5. jeżeli Sąd Rodzinny nie wyraził zgody na udzielenie przepustek.

      7. Wychowanek posiadający zwolnienie lekarskie lub inne wiarygodne usprawiedliwienie niepowrotu do ośrodka zobowiązany jest tego samego dnia powiadomić o tym fakcie placówkę i właściwy sąd po czym niezwłocznie przesłać je faksem, listownie lub przekazać do placówki przez najbliższych.

8.   Przebywania na zwolnieniu lekarskim, które dotyczy tylko nieobecności na zajęciach      edukacyjnych nie zwalnia wychowanka z pobytu w ośrodku –wychowawca informuje pielęgniarkę i przełożonego o chorobie wychowanka i na czas zajęć szkolnych zaprowadza wychowanka do gabinetu pielęgniarki.

9.   Wychowanek otrzymujący paczkę otwiera ją w obecności wychowawcy w celu                 sprawdzenia czy nie ma w niej przedmiotów i rzeczy zabronionych w regulaminie.

10.  Wychowanek otrzymujący przekaz pieniężny odbiera go w obecności wychowawcy i przekazuje do depozytu.

11. W ośrodku obowiązuje punktowy system oceny zachowania i funkcjonowania wychowanka.

12. Podstawą oceny wychowanka jest wypełniony arkusz oceny punktowej w grupie wychowawczej oraz arkusz oceny zajęć lekcyjnych.

13. Wychowawcy mają obowiązek dokonać oceny codziennie po zakończeniu dnia natomiast nauczyciele po zakończeniu lekcji.

II. Prawa wychowanka

Wychowanek ma prawo:

 1. Do warunków niezbędnych do nauki, wychowania, resocjalizacji i terapii.
 2. Poszanowania godności osobistej oraz życzliwego i podmiotowego traktowania.
 3. Wolności myśli, sumienia i religii, jeśli nie naruszają one porządku publicznego.
 4. Zapewnienia poczucia bezpieczeństwa i ochrony przed przemocą.
 5. Uzyskania pomocy przy rozwiązywaniu problemów i trudności osobistych jak i rodzinnych (w miarę potrzeb wychowanka i możliwości placówki).
 6. Wychowanek ma prawo do kontaktów z rodziną, pogłębiania i rozwijania więzi rodzinnych poprzez:

- wyjazdy do rodziny i odwiedziny przez rodziców/opiekunów prawnych;

- możliwość kontaktu korespondencyjnego, osobistego, telefonicznego z rodziną;

- otrzymywanie listów, paczek od rodziców i opiekunów oraz do tajemnicy korespondencji.

 1. Otrzymywania przepustek, według zasad ustalonych przez placówkę.
 2. Bezpiecznego pobytu i całodziennego wyżywienia.
 3. Korzystania z pomieszczeń, urządzeń i wyposażenia placówki zgodnie z ich przeznaczeniem i zaleceniami wychowawcy.
 4. Wyboru kierunku kształcenia  po konsultacji z dyrektorem i specjalistami
 5. Pomocy w usamodzielnieniu się według zasad określonych odrębnymi przepisami (dotyczy wychowanków opuszczających placówkę).
 6. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny umysłowej.
 7. Uzyskania pomocy w wypadku trudności w nauce.
 8. Rozwijania osobistych zainteresowań, zdolności i talentów, organizowania na terenie placówki działalności kulturalnej, sportowej i własnej aktywności, z zachowaniem proporcji pomiędzy tymi zajęciami a potrzebą wysiłku szkolnego i w porozumieniu z dyrektorem lub wychowawcami.
 9. Wypoczynku i rozrywki, udziału w imprezach i wycieczkach.
 10. Wychowanek ma prawo do codziennych zajęć na świeżym powietrzu w wymiarze co najmniej dwóch godzin, jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne i organizacja dnia.
 11. Nagród i przywilejów.
 12. Informacji na temat zasad funkcjonowania w placówce (dotyczy to dostępności do uregulowań zewnętrznych i wewnętrznych związanych z działalnością placówki).
 13. Swobody wypowiedzi, o ile nie narusza to godności innych.
 14. Zgłaszania uwag i postulatów nauczycielom, wychowawcom i dyrekcji ośrodka.
 15. Zgłaszania  skarg w przypadku naruszenia praw zgodnie z obowiązującą w placówce procedurą przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

 

III. Obowiązki wychowanka:

 1. Przestrzegać postanowień zawartych w statucie i regulaminie ośrodka.
 2. Sumiennie realizować plan zajęć, zawarty w ramowym rozkładzie dnia-przestrzegać godzin rozpoczęcia i zakończenia zajęć nauki własnej i zajęć zorganizowanych.
 3. Godnie i kulturalnie zachowywać się w placówce i poza nią, dbać o piękno mowy ojczystej.
 4. Przestrzegać zasad współżycia społecznego, a szczególnie wychowanek zobowiązany jest do:
  1. poszanowania wolności, intymności i godności osobistej drugiego człowieka-nie wchodzimy bez zgody mieszkańców i wychowawcy do pomieszczeń gdzie mieszkają inni wychowankowie;
  2. poszanowania poglądów i przekonań innych ludzi;
  3. okazywania szacunku osobom dorosłym i kolegom;
  4. przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności (zakaz wszczynania kłótni, bójek, awantur, obowiązek podejmowania działań w celu ich zażegnania);
  5. stwarzania atmosfery opartej na życzliwości, współpracy i opiekuńczości;
  6. zachowania tajemnicy korespondencji i dyskrecji w sprawach osobistych powierzonych w zaufaniu przez inne osoby.
 5. Okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom oraz innym pracownikom placówki (wychowanek pierwszy wita się z pracownikami mówiąc dzień dobry, w czasie rozmowy stoi, nie trzyma rąk w kieszeniach, nie żuje gumy, nie opiera się o ścianę; wstaje, gdy do pomieszczenia wchodzi dyrektor, nauczyciel lub wychowawca, przed rozpoczęciem lekcji nie siada zanim prowadzący nie powie-proszę usiąść).
 6. Podporządkowywać się zaleceniom i poleceniom nauczycieli, wychowawców oraz innych pracowników placówki-bez zgody nauczyciela, wychowawcy nie może samowolnie oddalać się z pomieszczenia klasy, grupy, budynku i terenu ośrodka.
 7. Wykorzystywać w pełni czas przeznaczonego na naukę własną, systematycznie przygotowywać się do zajęć szkolnych, rzetelnie pracować nad poszerzaniem swojej wiedzy.
 8. Wnosić własny wkład w organizację życia placówki poprzez solidne wykonywanie dyżurów porządkowych, zleconych prac porządkowych oraz sumienne sprawowanie powierzonych mu funkcji.
 9. Dbać o szeroko rozumiane bezpieczeństwo oraz zdrowie własne i innych osób.
 10. Przyjmować zaordynowane przez lekarza leki.

Wychowanek:

  1. dba o higienę osobistą (co najmniej 2 razy dziennie rano i wieczorem myje zęby, myje ręce przed posiłkami i po wyjściu z toalety, po wieczornej kąpieli zmienia ubiór na piżamę i dokonuje przepierki bielizny osobistej);
  2. nie pali tytoniu, e-papierosów nie pije alkoholu, nie używa żadnych innych środków odurzających-w uzasadnionych przypadkach wychowawca wzywa policję w celu poddania wychowanka badaniu alkomatem bądź testem na obecność środków psychoaktywnych;
  3. nie wykonuje sobie i innym tatuaży oraz piercingu;
  4. nie wnosi na teren ośrodka wyrobów tytoniowych, alkoholu, innych środków odurzających, przedmiotów mogących spowodować zagrożenie zdrowia lub życia członków społeczności ośrodkowej;
  5. nie wnosi na teren ośrodka materiałów o charakterze zagrażającym zdrowiu psychicznemu i moralnemu (książki, czasopisma, kasety, płyty itp.)
 1. Troszczyć się o mienie ośrodka, dbać o ich estetyczny wygląd, utrzymywać czystość i porządek na ich terenie, a w szczególności wychowanek zobowiązany jest do:
  1. aktywnego uczestnictwa w zajęciach poprawiających ład, porządek i estetykę grupy, ośrodka i terenu wokół budynków placówki;
  2. oszczędnego gospodarowania energią elektryczną (gaszenie światła po wyjściu z pomieszczenia), racjonalnego używania ciepłej wody podczas kąpieli;
  3. pozostawiania po sobie ładu i porządku w pomieszczeniach ogólnego użytku (klasa, pokój, łazienka, kuchenka, świetlica itp.);
  4. sumiennego wykonywania dyżurów porządkowych (rano i wieczorem podłogi w pomieszczeniach są zamiatane i ścierane na mokro, wychowanek po zakończeniu dyżuru informuje wychowawcę o zakończeniu prac a ten sprawdza czy prace zostały wykonane prawidłowo);
  5. dbania o wygląd i estetykę swojego pokoju;
  6. wykonywania prac estetyczno-porządkowych na terenie ośrodka w ilości 3 godzin tygodniowo;
  7. noszenia w placówce obuwia zmiennego (zmiana obuwia następuje po wejściu do grupy wychowawczej) .
  8. ponoszenia odpowiedzialności i kosztów za zniszczone mienie placówki;
  9. spożywania posiłków w czasie i miejscu do tego przeznaczonym-wszyscy wychowankowie razem z wychowawcą idą na stołówkę, wyznaczony dyżurny przynosi nakrycia i kolejne dania dla pozostałych wychowanków z grupy wychowawczej, po zjedzeniu wychowankowie czekają aż dyżurny posprząta i wtedy razem z wychowawcą wychodzą ze stołówki.
 2. Przestrzegać punktualności i obowiązującego porządku dnia, stosować się do zaleceń wychowawców oraz innych osób uprawnionych do pracy z młodzieżą, w szczególności:
  1. wychowanek ma obowiązek systematycznego uczęszczania na zajęcia w szkole i przestrzegania obowiązujących tam zasad;
  2. wychowanek ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach zorganizowanych prowadzonych przez wychowawcę i przebywać w miejscu przez niego wskazanym- w czasie zajęć drzwi od sypialni są zamykane, światło w innych nieużywanych  pomieszczeniach grupy powinno być zgaszone;
 3. Dbać o wygląd zewnętrzny, a w szczególności wychowanek:
  1. ma właściwą fryzurę (nie może golić głowy na łyso, nie może farbować włosów);
  2. ma schludny czysty ubiór dostosowany do pory roku;
  3. nie nosi ubiorów i emblematów propagujących środki odurzające, przemoc, nietolerancję, alkohol i narkotyki;
  4. nie nosi w budynku i na zajęciach sportowych nakryć głowy;
  5. podczas zajęć lekcyjnych zdejmuje i wiesza na wieszaku wierzchnie okrycie(kurtka, płaszcz, kamizelka, czapka)
  6. nie nosi kolczyków;
  7. ma obcięte paznokcie i czyste ręce;
  8. szanuje własne ciało i nie dokonuje samookaleczeń;
  9. przynosi na zajęcia sportowe odpowiedni strój i obuwie;
  10. na uroczystości przychodzi w stroju galowym: biała koszula, ciemne spodnie, odpowiednie obuwie;
  11. na zajęcia praktyczne w przychodzi w stroju zgodnym z regulaminem pracowni;
  12. na zajęcia sportowe na „Orliku” przychodzi w stroju i obuwiu sportowym.
 4. Przestrzegać zasady, że wychowankowie mogą wraz z wychowawcą oglądać wieczorny program telewizyjny pod warunkiem, że wszystkie dyżury porządkowe zostały wykonane, wszyscy wychowankowie zakończyli toaletę wieczorną i sypialnie przygotowane są do ciszy nocnej-wyjęta pościel.
 5. ) Przestrzegać zakazu wnoszenia na teren placówki przedmiotów, niebezpiecznych narzędzi, posiadania i przyjmowania używek i środków zmieniających świadomość (np. papierosy, e-papierosy, alkohol, środki, psychoaktywne – narkotyki, gaz do zapalniczek, przybory toaletowe w aerozolu, kleje, rozpuszczalniki, lekarstwa niewiadomego pochodzenia lub leki psychotropowe nie przepisane przez lekarza, roślin halucynogennych).
 6. Przestrzegać zakazu pożyczania, handlu czy wymiany odzieży oraz przedmiotów osobistych-raz w tygodniu wychowawca sprawdza zgodność stanu posiadanych rzeczy z kartą odzieżową.
 7. Przestrzegać ustaleń dotyczących zasad wychodzenia z budynku podczas przerw lekcyjnych.
 8. Terminowo powracać z udzielonych przepustek.
 9. Podczas powrotu z przepustki wykazać, że nie wnosi do ośrodka rzeczy niedozwolonych i niebezpiecznych.
 10. Oddawać do depozytu pieniądze, telefon komórkowy i inne wartościowe rzeczy.
 11. W przypadku skreślenia z listy wychowanków MOW odebrać w ciągu miesiąca depozyt i rzeczy osobiste.

 

IV. Nagrody i kary

 1. Uczeń może otrzymać następujące nagrody:
  1. pochwałę ustną wychowawcy;
  2. pochwałę ustną wychowawcy wobec grupy wychowawczej;
  3. pochwałę ustną dyrektora;
  4. pochwałę dyrektora wobec społeczności Ośrodka, z równoczesnym wpisaniem
   do dokumentacji ucznia;
  5. list pochwalny do rodziców (opiekunów prawnych) uczenia;
  6. nagrodę rzeczową;
  7. przepustkę;
  8. urlop;
  9. wystąpienie z wnioskiem do sądu rodzinnego o wcześniejsze zwolnienie ucznia
   z Ośrodka.

 

 1. Wobec ucznia  można zastosować następujące kary:
  1. upomnienie wychowawcy;
  2. upomnienie dyrektora;
  3. nagana dyrektora
  4. powiadomienie rodziców, sądu o niewłaściwym zachowaniu ucznia;
  5. zakaz reprezentowania placówki w zawodach, turniejach i innych imprezach;
  6. wnioskowanie o przeniesienie do innego ośrodka;
  7. wystąpienie z wnioskiem do sądu o zmianę środka wychowawczego.

 

Załączniki do regulaminu.

Załącznik nr 1

 

                Każdy wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Lwówku Śląskim

posiada przywileje z ktorych może korzystać jeżeli wywiązuje się z obowiązków wynikających z regulaminu MOW i i uzyska odpowiednią ilość punktów.

 

Lista przywilejów:

 

   1. Korzystanie z urlopów w czasie świąt, ferii i wakacji. (290 pkt.)
   2. Możliwość wyjazdu na przepustkę w sobotę i niedzielę oraz w dni wolne od zajęć lekcyjnych. (330 pkt.)
   3. Możliwość otrzymania dodatkowych dni urlopu. (co najmniej po 340 punktów w ostatnich 3 tygodniach)
   4. Możliwość dofinansowania kosztów wyjazdu na przepustkę-na wniosek wychowawcy prowadzącego wypisuje wicedyrektor ds. opiekuńczo-wychowawczych (co najmniej po 340 punktów w ostatnich 3 tygodniach)
   5. Możliwość otrzymania nagrody rzeczowej (340 pkt.)
   6. Możliwość uczestnictwa w stałych zajęciach poza terenem ośrodka (320 pkt.)
   7. Możliwość jednorazowego wyjścia poza teren ośrodka na wniosek wychowawcy pod warunkiem uzyskania zgody dyrektora oraz uzyskaniu w ostatnim 2 tygodniach co najmniej po 320 pkt. Po uzyskaniu zgody dyrektora wychowawca wypisuje wychowankowi  jednorazową przepustkę.
   8. Możliwość oglądania programu TV po godzinie 22 w dni wolne od nauki szkolnej w czasie gdy dyżur sprawuje wychowawca prowadzący. (325 pkt.)
   9. Korzystanie z urlopów na wyjazd do rodziny w razie pilnej potrzeby z możliwością opuszczenia zajęć lekcyjnych. (330 pkt.)
   10. Możliwość wyboru w pierwszej kolejności rodzaju dyżuru porządkowego (320 pkt.)
   11. Możliwość korzystania z komputera, sprzętu muzycznego w czasie określonym przez wychowawcę.(320 pkt.)
   12. Możliwość korzystania z innych urządzeń i sprzętu zdeponowanego u wychowawcy grupy w czasie określonym przez wychowawcę grupy. (315,310 pkt.)
   13. Możliwość korzystania ze zdeponowanego u wychowawcy grupy (pod nadzorem wychowawcy grupy ) telefonu komórkowego w celu kontaktu z rodziną wychowanka (290 pkt.)
   14. Możliwość uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych (300 pkt.)
   15. Możliwość odwiedzin w ośrodku przez osoby niespokrewnione w miejscu wyznaczonym przez wychowawcę w czasie wolnym od zajęć zorganizowanych do godziny 19. (310 pkt.)
   16. Możliwość indywidualnego oglądania TV w czasie wolnym od zajęć. (295 pkt)
   17. Wyjazd na wycieczkę, na basen do kina itp. (310 pkt.)
   18. Możliwość indywidualnego korzystania z aneksu kuchennego. (310 pkt.)
   19. Korzystanie z indywidualnych krótkotrwałych wyjść na teren ośrodka po uzyskaniu zgody wychowawcy. (310 pkt.)
   20. Możliwość samodzielnego wyjścia do sklepu. (295 pkt.)
   21. Możliwość korzystania z kieszonkowego. (290 pkt.)
   22. Możliwość korzystania z telefonu służbowego na koszt placówki do kontaktu z bliskimi. (310 pkt.)

 

        Ocena punktowa zachowania, osiągnięć szkolnych i funkcjonowania każdego z wychowanków MOW odbywa się codziennie w grupie wychowawczej o godzinie 21.15.

        Ocena tygodniowa dokonywana jest w środę o godzinie 21.15.  W zależności od ilości punktów wychowankowie otrzymują określone przywileje na kolejny tydzień. W przypadku poważnego naruszenia regulaminu przywileje zdobyte przez wychowanka są anulowane do czasu kolejnego podsumowania. Wychowanek zachowuje wtedy tylko podstawowe przywileje zawarte w prawach wychowanka. Jeżeli w danym tygodniu wychowanek uzyskał mniej niż 290 punktów to ma prawa zawarte w regulaminie i nie korzysta z przywilejów

Wychowanek za zgodą wychowawcy może wypracować dodatkowe brakujące punkty do uzyskania kolejnego przywileju podejmując dodatkowe działania, prace poprawiające porządek i estetykę ośrodka-jednak nie więcej niż 5 godzin tygodniowo.

 

Załącznik nr 2

 

Zasady wyjazdu wychowanków na urlopy i przepustki:

 

 1. Wychowanek zwraca się na piśmie z prośbą o urlop do wychowawcy prowadzącego najpóźniej do wtorku rano.
 2. Po otrzymaniu od wychowawcy karty zachowania i funkcjonowania zbiera podpisy nauczycieli i wychowawców.
 3. Brak na karcie wszystkich podpisów skraca czas przepustki.(brak jednego podpisu skraca przepustkę o pół dnia)
 4. Po zebraniu podpisów wychowanek przychodzi razem z wychowawcą (najpóźniej w czwartek do godz. 15) do wicedyrektora ds. opiekuńczo-wychowawczych, który wystawia przepustkę.
 5. Wicedyrektor ds. opiekuńczo-wychowawczych po przeanalizowaniu karty i po wysłuchaniu propozycji wychowawcy wystawia przepustkę wpisując datę i godzinę wyjazdu oraz termin powrotu.
 6. Wychowawca wysyłający wychowanka na przepustkę pobiera wystawioną przepustkę i w dniu wyjazdu przekazuje ją wychowankowi wraz z legitymacją oraz środkami pieniężnymi zapewniającymi zakup biletu na podróż do domu.
 7. Wychowawca w obecności wychowanka wyjeżdżającego na przepustkę wypełnia szczegółowo kartę wyjazdu wychowanka z placówki wnikliwie kontrolując zgodność wywożonych rzeczy ze stanem faktycznym.
 8. Wychowawca wpisuje do księgi wyjazdów datę i godzinę wyjazdu oraz niezwłocznie po powrocie wychowanka datę i godzinę powrotu.
 9. Wychowawca pełniący dyżur w dniu wyjazdu wychowanka na przepustkę w porozumieniu z wychowawcą prowadzącym sprawdza czy wychowanek zgodnie z planem wsiadł bezpiecznie do właściwego środka lokomocji i informuje telefonicznie o wyjeździe rodziców, opiekunów lub placówkę macierzystą.
 10. W przypadku niepowrotu wychowanka z przepustki wychowawca prowadzący zgodnie z procedurą zgłasza ten fakt do sądu i na policję w miejscu zamieszkania. W ciągu 24 godzin sporządza raport niepowrotu i oddaje go wicedyrektorowi ds. opiek.-wych.
 11. Wychowawca pełniący dyżur sprawdza wychowanka powracającego z przepustki czy nie jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających (w przypadku uzasadnionych podejrzeń zawiadamia policję w celu zweryfikowania podejrzeń) oraz wypełnia w jego obecności kartę przyjazdu wychowanka do placówki. Niezwłocznie wpisuje powrót wychowanka w zeszycie wyjazdów.
 12. Jeżeli wychowawca stwierdzi rzeczy nieujawnione przez wychowanka wyjeżdżającego lub powracającego z przepustki to pozostawia je w depozycie i podejmuje działania wyjaśniające.
 13. Przedmioty których wychowanek nie ma prawa posiadać na terenie placówki zgodnie z regulaminem wychowawca przekazuje do depozytu.

 

Załącznik nr3

Kieszonkowe

1. Wychowanek po przyjeździe do ośrodka przekazuje posiadane pieniądze do depozytu.

2. Wychowawca odnotowuje ten fakt w specjalnym zeszycie-wychowanek potwierdza otrzymywane kwoty pobrane od wychowawcy własnoręcznym podpisem.

3. Po uzyskaniu przywileju korzystania z kieszonkowego wychowanek może korzystać z kieszonkowego informując wychowawcę na co przeznaczy otrzymane pieniądze (ustala się limit kieszonkowego 10 zł tygodniowo).

4. W przypadku większych kwot wychowawca decyzję o przekazaniu pieniędzy konsultuje z rodzicami a wychowanek zobowiązany jest udokumentować na co wydał otrzymane pieniądze.

5. Zabrania się wydawania kieszonkowego na zakup rzeczy i sprzętu od innych wychowanków lub pracowników ośrodka.

6. Niewykorzystane pieniądze wychowanek otrzymuje w dniu wyjazdu na kolejną przepustkę.

7. Wychowawca ma obowiązek wdrażania wychowanka do racjonalnego gospodarowania posiadaną kwotą pieniędzy.

8. Wychowawca ma obowiązek dokumentowania wydawanych wychowankowi  pieniędzy na specjalnym formularzu lub w zeszycie.

 

Załącznik nr 4

Korzystanie z telefonów komórkowych

1. Każdy wychowanek ma obowiązek, zaraz po przybyciu do ośrodka oddać telefon   komórkowy do depozytu.

2. Każdy telefon podlega spisowi w rzeczach osobistych wychowanka włącznie z numerem telefonu  i numerem IMEI telefonu (sprawdzamy po wybraniu sekwencji *#06#)

3. Telefon użytkowany jest wyłącznie przez jego właściciela.

4. Każdy wychowanek ma prawo do kontaktowania się z rodziną za pomocą aparatów telefonicznych znajdujących się na terenie Ośrodka. W ważnych kwestiach niezależnie od posiadanych przywilejów może wykonać telefon do bliskich na koszt placówki.

5. Wychowanek po uzyskaniu przywileju korzystania z telefonu ma prawo korzystać z prywatnego telefonu komórkowego w czasie do tego wyznaczonym tj. w godz. 20-21.30

6. Wychowanek korzystający niezgodnie z regulaminem z telefonu komórkowego na terenie ośrodka będzie miał wstrzymaną możliwość korzystania z telefonu na okres nie krótszy niż 1 miesiąc.

7. W przypadku stwierdzenia, że wychowanek posiada nielegalnie telefon to zostanie on zabezpieczony i przekazany do depozytu. Telefon będzie oddany wychowankowi na koniec roku szkolnego w momencie wyjazdu na wakacje.

 

Załącznik nr 5

Przywóz wychowanka z policyjnej izby dziecka.

1. Po wychowanka jedzie osoba odpowiedzialna za wychowanka w momencie ucieczki lub osoba, która nie przekazała wychowanka kolejnemu pracownikowi. W innych przypadkach po wychowanka jedzie wychowawca prowadzący.

2. Wychowawca daje wychowankowi czas na załatwienie potrzeb fizjologicznch i prosi policję o doprowadzenie wychowanka do samochodu – dopiero wtedy podpisuje odbiór wychowanka z policyjnej izby.

3. Wychowawca w czasie jazdy siedzi przy drzwiach tak aby uniemożliwić wychowankowi wyjście z samochodu.

4. Wychowawca po przyjeździe do ośrodka przekazuje wychowanka do właściwej grupy wychowawczej.